Vedtægter

Vedtægt for 'Foreningen Frembo'

2. februar 2021

§ 1.

Foreningen navn er ”Foreningen Frembo”. Foreningens binavn er ”Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige”. Foreningen er stiftet den 11. november 1954.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 

§ 2.

Det er Foreningens vision, at beboerne i Foreningens huse har en indholdsrig hverdag, så hvert enkelt hus er et godt og attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.

Stk. 2. Foreningens formål er at virke for at tilvejebringe attraktive boliger for familier, erhvervsdrivende fonde eller selskaber, for hvem den opfører eller erhverver boliger, fortrinsvis kollektive bebyggelser, seniorbofællesskaber og plejehjem.

Stk. 3. Foreningens formål er endvidere at tilbyde faglig og anden støtte til de medlemmer, som ønsker at deltage i foreningens fællesskab.

§ 3.
Foreningens medlemmer er de kollektive bebyggelser og plejehjem, der ønsker at indgå i Foreningens fællesskab.

Stk. 2. Herudover kan optages faglige organisationer og virksomheder, der ønsker at medvirke til at fremskaffe boliger for sine medlemmer og medarbejdere. Det giver retten til at indstille organisationens medlemmer og virksomhedens medarbejdere til de boliger, hvortil Foreningen har fortrinsret.

Stk. 3. Medlemskab af Foreningen kræver bestyrelsens godkendelse.

Stk. 4. Medlemmer i stk. 1 kan udmeldes med 12 måneders varsel til årets udløb. Medlemmer i stk. 2 kan udmeldes med 3 måneders varsel til årets udløb.

§ 4.
Foreningen er stiftet uden nogen egenkapital.

Stk. 2. Medlemmer som nævnt i § 3, stk. 1, betaler et bidrag i henhold til en indgået samarbejdsaftale.

Stk. 3. Medlemmer som nævnt i § 3, stk. 2, betaler et af repræsentantskabet fastsat kontingent og har herudover ingen forpligtelser.

§ 5.
Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet.

Stk. 2. Hvert medlem, som nævnt i § 3, stk. 1, vælger af sin bestyrelses midte 1 repræsentant til repræsentantskabet.

Stk. 3. Alle medlemmer, som nævnt i § 3, stk. 2, vælger 1 repræsentant til repræsentantskabet.

Stk. 4. Repræsentantskabet afholder årligt inden udgangen af 1. kvartal et fysisk eller virtuelt møde, hvis dagsorden mindst skal omfatte:

1) Bestyrelsens beretning, herunder om Foreningens Byggefonds og eventuelle datterselskabers aktiviteter og økonomi.
2) Godkendelse af årsregnskabet.
3) Godkendelse af budget for det kommende år.
4) Fastsættelse af administrationsbidrag for medlemmer nævnt i § 3, stk. 1.
5) Fastsættelse af kontingent for medlemmer nævnt i § 3, stk. 2.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af statsautoriseret revisor.

Stk. 5. Ekstraordinært møde skal afholdes på begæring af mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer og senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

Stk. 6. Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Stk. 7. Repræsentantskabets beslutninger træffes med simpelt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 8. Beslutninger om ændringer i vedtægten og ophør af foreningen træffes med 2/3 flertal blandt de fremmødte repræsentanter, hvoraf 2/3 af samtlige repræsentanter skal være til stede. Såfremt det nødvendige flertal ikke er til stede, kan bestyrelsen indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen kan træffes med simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 6.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. Repræsentantskabet kan vælge op til 2 medlemmer til bestyrelsen uden for medlemskredsen.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. I lige år vælges tre medlemmer. Øvrige medlemmer vælges i ulige år.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. En af disse sammen med et andet medlem tegner Foreningen.

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte at modtage honorar for sit arbejde.

Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit arbejde.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender administrations- og samarbejdsaftaler i henhold til § 4, stk. 2.

§ 7.
Foreningens bestyrelse kan ansætte en direktør til varetagelse af Foreningens interesser, administration og økonomiske anliggender.

Stk. 2. Foreningens direktør har overfor bestyrelsen ansvar for foreningens drift og for implementering af den af bestyrelsen vedtagne strategi.

Stk. 3. Stillingen som Foreningens direktør er uforenelig med medlemskab af Foreningens bestyrelse.

Stk. 4. Ansættelse og afskedigelse af Foreningens eventuelle personale foretages af direktøren.

§ 8.
For at være medlem, jf. § 3, stk. 1, skal Foreningen have ret til at udpege repræsentanter til medlemmets bestyrelse. Bestyrelsen udøver denne ret.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger samtlige medlemmer af bestyrelsen for ”Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige – Byggefonden”.

§ 9.
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskaberne revideres af den af repræsentantskabet valgte statsautoriserede revisor.

§ 10.
Beslutning om Foreningens eventuelle ophør træffes af repræsentantskabet, jf. § 5, stk. 9. Repræsentantskabet tager samtidig stilling til anvendelsen af en eventuel formue.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den ….